CIE-INDEX

PLAKKAAT VOOR EEN POGROM: "GEEF ONS WAPENS!"

Paul Beliën en de verantwoordelijkheid van een door het VB gefinancierde, extreem-rechtse "intellectueel" voor het recente, moorddadige, racistische geweld

door Herman De Ley*

"Het is nog niet te laat ook al hangt de winter
luidkeels en hardhandig zijn leuzen op in de
bomen. Wie nu nog zwijgt moet alles vrezen"
(Koen Stassijns, in: Ter zake).

 

Zaterdag, 13 mei 2006.

Voor wie naar Terzake keek, op vrijdagavond, 12 mei 06, was het stuitend om zien hoe de democratische partijvoorzitters, de socialist Johan Vande Lanotte voorop, zich inspanden om het Vlaams Belang en zijn leiders "uit de wind te zetten", voor hun verantwoordelijkheid t.a.v. de recente racistische moorden en gewelddaden.

Terwijl Phara de Aguirre moedig op de nagel van het politieke racisme bleef kloppen, poseerde Vande Lanotte als degene die "de moed" had "objectief" te willen zijn, "tegen zijn eigen politieke belang in" (? of wou hij niet op de éigen politieke verantwoordelijkheid worden gewezen voor het bestaan en het succes van het VB, in ons land?). En zonder intellectuele schroom werd een politieke aanklacht tegen een politieke partij en haar leiders vereenzelvigd met het (racistische) groepsdenken dat zich in Vlaanderen manifesteerde n.a.v. de moord op Joe Van Holsbeeck: zou het "VB" dan tóch staan voor "dé Vlamingen", zoals de VB-leiders het al die tijd proclameren?

In unisono met Vanhecke en ander VB-ers, wou ook Vande Lanotte het vreselijke gebeuren herleiden tot een louter individuele verantwoordelijkheid van een 18-jarige dader. Het feit dat die jonge dader racistische propaganda op zak had en zélf zijn racistische motivatie bekend heeft; het feit, vooral, dat het VB, in een vorige "schrijfwijze", daadwerkelijk al veroordeeld is, door het gerecht (21 april 2004), voor racisme en het aanzetten tot discriminatie,... dat alles wordt door onze democratische politici niet alleen niet in rekening gebracht: zij blijven het betreuren dat de bestaande antiracismewetgeving effectief werd toegepast op de extreem-rechtse partij, en klemmen zich als politieke drenkelingen nog altijd vast aan de failliete drogredenering dat het VB "politiek" moet bestreden worden. Dat die zogenaamde "politieke strijd" al jaren volkomen contra-productief is (onder meer omdat de democratische partijen al jaar en dag "in hetzelfde bedje ziek zijn"), wordt dan graag over het hoofd gezien.

De VB-leiders zelf, telkens zij er de kans toe kregen de voorbije dagen, herhaalden dat er, "zelfs met veel slechte wil" (Frank Vanhecke), nérgens in enigerlei publicatie of toespraak van het VB een oproep tot zulke gruweldaden kon gevonden worden. En dan denk je, bij jezelf: "het zou er nog aan mankeren, ook!" Zowel de wetgeving, echter, als de rechter van het Gentse Hof van Beroep, in april 2004, stippen uitdrukkelijk aan dat onder 'het verkondigen van discriminatie' óók het 'aanzetten tot haat en geweld' dient te worden begrepen. En:

'Haat en geweld tasten de meest fundamentele rechten aan, zoals het recht op leven en persoonlijke integriteit en het recht niet te worden onderworpen aan een vernederende of mensonwaardige behandeling. Een loutere belediging valt niet onder het begrip “aanzetten tot haat”. De aanzet dient van aard te zijn derden tot haatgevoelens te bewegen ten aanzien van de geviseerde persoon, groep of gemeenschap of van de leden ervan'. (zie URL: http://www.mensenrechten.be/word/belangrijke elementen arrest.doc ).

Zijn wij de enigen die goed kunnen (of willen) lezen?

Tegelijkertijd, nochtans, moeten we vaststellen dat een directe oproep tot zelfs gewapend geweld, in een bewust ophitsende taal en beeldspraak die onmiddellijk doen denken aan de anti-joodse hetze en propaganda in de jaren '30 (bv. de film, "Der ewige Jude", 1940), vandaag wel dégelijk tot het denk- en zegbare hoort, ook binnen VB-kringen. Ik heb het dan over de schandelijke tekst, "Geef Ons Wapens", van de hand van Paul Beliën, op 21 april op diens webstek gepubliceerd n.a.v. de roofmoord op Joe Van Holsbeeck, d.w.z. op een ogenblik dat nog niet ontdekt was dat de daders de Poolse nationaliteit hadden (1). Deze notoire extreem-rechtse publicist is niet enkel de echtgenoot van VB-parlementariër, Alexandra Colen, maar wordt zélf gefinancierd door het VB (cf. De Morgen, 13/5, p. 8, in een gesprek van Tom Cochez met Philip Dewinter)! Het feit dat Dewinter slechts wanneer daartoe gedwongen, "afstand neemt van wat Paul Beliën daar schrijft" (zonder de financiering te betwisten), is veelzeggend.

Met enige verwondering moeten we dan vaststellen dat het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR), dat er in het verleden altijd snel bij was om Dyab Abou Jahjah aan te pakken, wanneer die het waagde de rol van het zionisme in ons land aan te klagen, (nog) niet is opgetreden tegen Belien (2). Nochtans zet diens opruiende tekst (onder de dekmantel van 'zelfverdediging') wel degelijk aan tot collectieve, racistische agressie en zelfs wapengeweld - niet zo maar tegen mensen, maar tegen "roofdieren,... die van kleins af... tijdens het jaarlijkse offerfeest (hebben) geleerd hoe ze warmbloedige kuddedieren moeten kelen"(!). Vergelijkingen zijn altijd betrekkelijk, maar geplaatst binnen de huidige, algemene context (die er nog altijd een is van mensenrechten, pluralisme, enz.), kan of moet je, meen ik, wel degelijk spreken van een "pogromplakkaat",  niet langer gericht tegen de joden, maar tegen de moslimbevolking.(3)  Wanneer we dan vernemen, in het nieuws, dat de jonge Hans Van Themsche voor zijn xenofobe gedachten én gevoelens ook op het internet terecht kon en zich, mede daardoor geïnspireerd, dan maar zélf bewapend heeft, dan moet wel degelijk de vraag gesteld worden naar de (ook juridische) verantwoordelijkheid van deze "publicist", in diens lafhartige hoedanigheid van intellectuele "agent provocateur" - in dit geval ten aanzien van een adolescent die met zichzelf geen raad wist.

Laten we, daarom, Beliëns tekst niét vergeten. Ik citeer daarom hieronder de cruciale passages uit de tekst zoals hij tot voor kort integraal te lezen was op diens website, "The Brussels Journal".(4)
 

______________________________

 

-------------------------

NOTEN:

(1) In De Standaard van 25/4 werd de inhoud ervan ook bekend gemaakt aan het brede publiek, via gulle uittreksels, waarbij de DS-redacteur zich, op het gebruik van het woordje "conservatief" na, volledig onthield van enig kritisch commentaar. Bij heel wat lezers wekte dat de (foute) indruk dat het om een interview met Belien ging. Het artikel, onder de titel, "Belien verklaart oorlog aan de roofdieren", verschafte de "geïnteresseerde lezer" tevens het URL van Beliens website.

(2) Nochtans was het "interview" in DS een dag later ook al kritisch in De Morgen vermeld, en werden enkele aanstootgevende passussen in Beliens tekst aangeklaagd in het KifKif-Mediawatch artikel van Ico Maly & Hatim El Sghiar, van 26/04, "De Moord op ons geweten". De Morgen van 13/5 vat de inhoud van Beliens haattekst nog eens samen (was die tekst dan nog niét verwijderd op12/5?), om er dan, zoals gezegd, Philip Dewinter mee te confronteren. - [Zie nu noot 4, voor het optreden van het CGKR].

(3) PS 15/5/06: Bij het scrollen doorheen de reacties die sedert 21/4 op Beliens website zijn binnengekomen (reacties die hij dus heeft behouden, hoewel ook zij de inhoud van zijn haattekst, minder of meer partieel, weergeven), merk ik nu dat de notie van "pogrom" i.v.m. Beliens tekst reeds gehanteerd werd door Peter Vanderheyden (21/4/06). Ik citeer diens tussenkomst:

"Mijnheer Beliën, ik vind uw vergelijkingen schandalig. U zegt botweg en zonder verpinken dat alle migranten bloeddorstige moordenaars zijn. Dat is een verschrikkelijke kaakslag voor de grote meerderheid van migranten die dag in dag uit, in vaak moeilijke omstandigheden, wel hun best doen om als goede huisvaders en moeders hun kost te verdienen, hun gezin te onderhouden en hun kinderen op te voeden. Dat de criminaliteitsgraad onder allochtonen veel hoger ligt, dat betwist niemand. Maar daarom een sfeer, een pogrom waardig, tegenover hen creëren is ronduit misdadig." (mijn onderstreping)

(4) Het CGKR heeft Belien ondertussen per aangetekend schrijven van 10 mei "bevolen" zijn haattekst van de site te verwijderen, als zijnde "een aanzet tot geweld jegens een groep wegens de nationale of etnische afstamming (ar. 1 par3, 3a van de wet van 30/07/1981)". Onder het oorspronkelijke URL (http://www.brusselsjournal.com/node/1001) kunnen we nu de volgende tekst van Belien lezen:

"Artikel verwijderd
From the desk of
Paul Belien on Fri, 2006-04-21 07:38 [? tekst is pas verwijderd op... 12/5]
Deze tekst werd verwijderd op bevel van het Centrum voor Gelijkheid voor Kansen en voor Racismebestrijding dat ons bij aangetekende brief van 10 mei laat weten dat onze "uitlatingen een aanzet tot geweld jegens een groep wegens de nationale of etnische afstamming betreffen (art 1 par3, 3° van de wet van 30/07/1981). Bijgevolg verzoeken wij u om de betwiste tekst te verwijderen of te laten verwijderen. In het tegengestelde geval, behoudt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zich het recht voor om dit feit aanhangig te maken bij het gerecht."

Aan dit verzoek wordt hierbij gevolg gegeven. Als auteur van de bewuste tekst verzoek ik alle websites en/of andere publicaties die de tekst, buiten mijn weten en zonder mijn toestemming, overgenomen hebben of passages eruit citeren, deze eveneens te verwijderen. Indien zij dit niet doen, is dit niet alleen een inbreuk op mijn auteursrecht maar maken zij zich eveneens medeschuldig aan het "aanzetten tot geweld jegens een groep wegens de nationale of etnische afstamming."
"

In reactie op de laatste paragraaf van P.Belien, verwijs ik naar de Disclaimer op deze CIE-website, meer in het bijzonder de paragraaf "Fair Use Notice". Bovendien gaat het om wetenschappelijk bewijsmateriaal (van racistisch, dus crimineel handelen), en het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn om dergelijk bewijsmateriaal te helpen "verdonkermanen". Ook van enig "auteursrecht", namelijk van degene die zich, blijkens de brief van het CGKR van 10 mei j.l., inderdaad schuldig hééft gemaakt aan "een aanzet tot geweld jegens een groep wegens de nationale of etnische afstamming", en dus aan overtreding van "art. 1 par3, 3° van de wet van 30/07/1981", kan in die context mijns inziens moeilijk sprake zijn; cf. Belien ontkent de aanklacht niet (HdL). Hoe dan ook kan ik mij, volgens  geraadpleegde juristen, beroepen op het citaatrecht, met wetenschappelijke en kritische doeleinden. Gelet op de aard van de tekst en zijn heel beperkte omvang, kon daar moeilijk objectief over bericht worden zonder hem in voldoende mate te citeren.

PS 1: Belien, die spelletjes speelt, heeft de formulering van bovenstaande notitie ondertussen gewijzigd. De tweede paragraaf begint nu met: "Hoewel ik de beschuldiging ontken, wordt...". De oorspronkelijke versie wordt betuigd door een "printscreen" die door een medewerker van het CGKR vandaag (15/5) per mail werd rondgestuurd.

PS 2: In de Engelstalige versie van Beliens haatstuk, op dezelfde website, is vandaag nog altijd te lezen (15/5/06, 17u): "The Moroccan thugs do not care about life and they are used to slitting throats – a procedure they get to practise on sheep from a very young age", zie: http://www.brusselsjournal.com/node/995 .

"Geef Ons Wapens" (citaten)

From the desk of Paul Belien on Fri, 2006-04-21 07:38

"Op de videobeelden zie je ze als roofdieren langs de muur van het Centraal Station staan, nauwlettend spiedend om in de passerende kudde pendelaars een gemakkelijke prooi te vinden die ze vervolgens kunnen afmaken. Joe Van Holsbeeck werd het slachtoffer, maar het had evengoed (vul hier uw eigen naam in) kunnen zijn, of (de naam van uw kinderen).

Wie het ongeluk heeft om eruit te worden gepikt, maakt geen kans. De roofdieren hebben tanden en klauwen. De roofdieren hebben messen. Van kleinsaf hebben ze tijdens het jaarlijkse offerfeest geleerd hoe ze warmbloedige kuddedieren moeten kelen. Wij worden misselijk wanneer we bloed zien, maar zij niet. Zij zijn getraind, zij zijn gewapend. Wij mogen niet eens een pepperspray op zak hebben. Zij hebben knip- en slagersmessen en ze weten hoe ze die moeten gebruiken.

Verrijking

Wij zijn de kuddedieren, zij zijn de roofdieren. De kuddedieren hebben de roofdieren zelf in hun biotoop toegelaten. Onze politieke, geestelijke en intellectuele “herders” hebben ons wijsgemaakt dat dit een “verrijking” voor onze samenleving ging worden. Door roofdieren bij de kuddedieren te zetten zouden onze herders immers op aarde het hemelse Utopia kunnen verwezenlijken, de multiculturele welvaartsstaat waarin (..). de leeuw zich vreedzaam naast het lam zou vleien.

Daarom hebben wij de adders aan onze borst gekoesterd, erop vertrouwend dat als we hen liefdevol zouden zogen, zij ons niet zouden bijten, dankbaar voor de melk die wij gratis zouden schenken. Maar zij interpreteerden onze goedheid als zwakheid. De schurken, die in onze samenleving alles gekregen hebben – gratis onderwijs, kinderbijslag, sociale zekerheid – vermoorden thans onze kinderen voor een MP3-speler. Volgens kardinaal Danneels is dit onze schuld, omdat wij “onverschillig” zijn, omdat in “onze” Westerse, materialistische samenleving een MP3-speler meer waard is dan een mensenleven.

Lijdzaam

Toen Joe Van Holsbeeck vermoord werd (...) is niemand van de duizenden pendelaars (...) tussenbeide gekomen om Joe te beschermen, aldus de striemende aanklacht van onze herder-kardinaal. Daarom vindt hij ons onverschillig. Wij zijn inderdaad onverschillig, maar om een andere reden dan Danneels (...) denkt. Onze onverschilligheid blijkt uit het feit dat wij al zovele jaren lijdzaam de dictatuur blijven slikken van de misdadige roofdieren en de hersenspoeling vanwege hun handlangers, onze politieke, intellectuele en geestelijke valse “herders.” Het wordt tijd dat wij onze onverschilligheid afleggen, dat wij de roofdieren eruit schoppen en andere herders kiezen.

Wanneer zelfmoordterroristen in Israël een aanslag plegen, pakken de Israeli’s hun ouders aan. Ze leggen met buldozers de huizen van hun familie plat. Misschien blijkt onze “onverschilligheid” wel uit het feit dat wij de ouders van de minderjarige, moordende criminelen met rust laten, dat wij ze laten verder genieten van onze sociale zekerheid, dat wij hun huizen niet vernietigen en ze niet het land uitzetten als straf voor de misdadige kroost die zij in ons midden hebben geplant. Wellicht blijkt onze “onverschilligheid” uit het feit dat het “xenofobe” Vlaams Belang slechts een vierde van de Vlaamse stemmen haalt, en geen 75 procent (...).

Verraad

Wij blijven braaf en onverschillig. De 17-jarige Joe is immers niet het eerste slachtoffer. Eind januari werd in de Heyvaertstraat in Molenbeek een 16-jarige zwarte jongen neergestoken. Vijf Marokkanen lieten hem doodbloeden op de stoep omdat hij weigerde hen 30 euro te betalen voor een gsm die deze roofdieren eerder elders hadden gestolen. De moordenaars zijn nooit gepakt (...).

Herder Danneels heeft voor deze zwarte jongen zijn bek niet opengedaan, hij heeft niet gepreekt tegen de “onverschilligheid” van de autoriteiten die deze moordenaars niet eens opsporen (...). Wat is een leven (en zeker dat van een zwarte die door Marokkanen wordt vermoord) immers waard in het multiculturele Utopia van Guy Verhofstadt en Godfried Danneels, waar de lammeren die zich ertegen verzetten dat de leeuwen naast hen komen liggen, uitgemaakt worden voor “racisten”?

Niet wij zijn onverschillig. Het is de overheid, de politie, de regering, de kerk die “onverschillig” is. Wat wij vandaag beleven is het verraad van het volk door de staat en door de kerk. Ooit riep Wilfried Martens: “Geef ons wapens!” In een democratische staat moet de overheid de burgers beschermen tegen de roofdieren. Indien de staat deze functie niet meer kan of wil uitoefenen, hebben de burgers het recht zichzelf te bewapenen (...).

Indien de staat zijn onderdanen en hun kinderen niet langer kan of wil beschermen, is het de plicht van de burgers om dat zelf te doen. Nood breekt wet. (...) Bekijk de videobeelden van de roofdieren die op de loer liggen in Brussel Centraal en besef dat niemand ons zal verdedigen als wij het zelf niet doen. Wie op de politie(k) rekent voor bescherming, is zo goed als dood."

<herman.deley@ugent.be>

CIE-INDEXWeb master: Herman De Ley Update: 10.12.2008