KORAN-NOTITIES

door

Linda Bogaert

• bogaert-index • cie-index • Islamitische Kwesties •

Opschudding over een kerstboom - Kerstmis en de Islam


  .. Inleiding
  1. Het incident
  2. De symboliek 3. Betekenis van kerstmis
  4. Islam en kerstmis
   4.1. Jezus in de Islam
   4.2. Vieren van verjaardagen?
   4.3. Houding tegenover niet-muslims en hun festiviteiten
   4.4. Kerstbomen in muslimlanden ?
  5. Besluit
  .. Noten en literatuur

   


Inleiding

Op 14 December 2007 meldde La DerniŤre Heure dat personeel in het gerechtsgebouw van Brussel gevraagd werd de kerstversiering weg te halen ten einde "muslims niet te kwetsen", of hen niet te "choqueren". [1]. Onder verwijzing naar dit artikel, verscheen dit nieuws ook op een aantal Vlaamse krantensites, zoals die van Het Laatste Nieuws, met als kop: "Kerstversierig Brussels Justitiepaleis verwijderd voor moslims". [2]. Verontwaardiging alom op de fora was het gevolg. Later op de dag volgde bericht van Minister Onkelinx dat de kerstboom helemaal niet weg moest.

We zijn nog maar bekomen van de ophef veroorzaakt door een teddybeer in Soedan, of er lijkt zich een volgend 'incident' voor te doen, over een kerstboom. [3] Hebben muslims echt zulke gevoelige tenen? Zou een kerstboom hen 'choqueren'? Wat denken muslims eigenlijk van kerstmis - en dus ook van Jezus? Staan er in muslimlanden ook kerstbomen of is dat daar verboden? Vragen die een antwoord verdienen.


 1. Het incident

Op 14 december j.l. meldt La DerniŤre Heure dat de dag voordien werknemers van het gerechtsgebouw in Brussel opdracht kregen de kerstversiering weg te halen, volgens La DerniŤre Heure "om muslims die naar het gerechtsgebouw komen niet te kwetsen"; "we moeten neutraal blijven tegenover muslims". [4] Enkele Vlaamse kranten namen het bericht in verkorte versie over.

De verontwaardiging van krantenlezers liet niet lang op zich wachten. Lezers reageerden dat dit het zoveelste teken was van de islamisering van BelgiŽ; ze waren verontwaardigd dat we nu zelfs onze eigen kerstdag niet meer mogen vieren omwille van die muslims; dat Belgen omwille van muslims "vreemden worden in eigen land"; dat onze eeuwenoude tradities moeten wijken voor muslims; dat muslims "meer en meer bepalen wat we moeten doen", enz., enz. De ergernis was groot. Een aantal lezers evenwel zag er een zekere logica in: als hoofddoeken niet mogen aan de loketten in een overheidsgebouw ten einde de neutraliteit te bewaren, tja, dan vonden ze dit eigenlijk een spijtige maar logische consequentie daarvan. [5 ]

Pikant detail: het artikel in La DerniŤre Heure meldde dat de man die de kerstboom versierde, een werknemer van Marokkaanse origine was, die uit de lucht viel toen hij hoorde dat de kerstboom zou wegmoeten.

Noteer dat de muslimgemeenschap hier op geen enkel moment om gevraagd had, hoewel de maatregel aan hun (vermeende) gevoeligheden toegeschreven werd, zodat een deel van de publieke opinie op de fora zich al snel keerde tegen de vermeend onverdraagzame muslims en islam, tegen een vermeende islamisering van ons land.

De Gentenaar meldde in de loop van de dag dat minister van Justitie Laurette Onkelinx het bericht in La DerniŤre Heure ontkend had. De boom staat er naar verluid nog steeds; volgens de minister werden alleen wat versieringen weggehaald ten einde de "zichtbaarheid en soberheid in het paleis te vrijwaren". De minister liet ook optekenen dat kerstversiering volgens haar een culturele traditie was, die niets met godsdienst van doen heeft. [6]


 2. De Symboliek

2.1. De kerstboom

De oorsprong van het gebruik om een kerstboom te versieren en verlichten is onduidelijk. Aangenomen wordt dat het een oud-Germaans, voorchristelijk gebruik is.

Het moderne gebruik om kerstbomen te versieren kan men traceren tot in de 16de eeuw in Duitsland, waar het plaatsen van een kerstboom vermeld staat in de registers van een kerk. Archiefstukken uit die periode maken duidelijk dat in die periode hier en daar kerken en ambachtsgilden een kerstboom plaatsten. Gedurende de 17de eeuw begonnen gezinnen in het Duitse Opper-Rijnland ook een kerstboom te plaatsen. Omdat dit aanzien werd als een protestants gebruik, namen de katholieke gezinnen het aanvankelijk niet over. Vanuit het Rijnland deinde het geleidelijk aan ook naar andere landen uit. [7] Inmiddels namen ook tal van katholieken het gebruik aan.

Hoewel het plaatsen van een kerstboom vandaag de dag ruim ingeburgerd is bij tal van christenen, zijn sommige (protestantse) christenen van mening dat de Bijbel een kerstboom verbiedt omdat het volgens het niet toegestaan is niet-christelijke gebruiken te importeren en integreren in het christendom. Zij verwijzen daarvoor naar Jeremia 10:1-5 :

"IsraŽl, hoor het woord dat de heer tot u richt: ĎZo spreekt de heer: Neem de gewoonten van andere volken niet over; schrik niet voor tekens aan de hemel, ook al schrikken die volken daarvan. Wat zij doen betekent niets: ze hakken blokken hout in het bos, een vakman bewerkt ze met de beitel, hij belegt ze met goud en zilver, met een hamer spijkert hij ze vast zodat ze niet wankelen. Het zijn vogelverschrikkers tussen de komkommers: ze kunnen niet spreken, ze moeten gedragen worden, want ze kunnen geen stap verzetten. Wees niet bang voor hen, ze doen geen kwaad en goed doen ze evenmin.í" (Jeremia 10:1-5, Willibrord vertaling)

2.2. De kerststal

Een kerststal is een typisch katholiek gebruik. Een kerststal is een 3-dimensionele voorstelling (hetzij met beeldjes, hetzij met mensen) van het kersttafereel, na de geboorte van Jezus. Hoewel er al eerder schilderijen van bestonden, wordt het gebruik van de 3-dimensionele kerststal toegeschreven aan Franciscus van Assisi. Hij kreeg in 1223 toestemming van de toenmalige paus Honorius II om de kerstscŤne met levende figuren voor te stellen. Het is dan ook vooral onder impuls van de franciscanen dat dit gebruik verspreid werd. [8]

In tal van katholieke gezinnen worden kerststal ťn kerstboom gecombineerd.


 3. Betekenis van Kerstmis

Devote christenen herdenken op kerstdag de geboorte van Jezus, volgens hen zoon van God, die door God als mens geboren werd om de gelovigen te verlossen van de erfzonde waarmee Adam en Eva beladen werden en die sedertdien rust op elk kind dat ter wereld komt. Voor hen is de geboorte van Jezus dan ook een bijzondere, hoopgevende, blijde gebeurtenis met een sacrale dimensie. Volgens het christendom kunnen mensen die zich niet bekeren tot volgeling van Jezus niet naar de hemel gaan; hun ziel blijft immers belast met de erfzonde en dus met alle andere zonden die daarvan het gevolg zijn. Alleen christenen kunnen naar de hemel gaan. De geboorte van Jezus wordt voor christenen bijgevolg beschouwd als een grote genade van God aan de mensheid, aangezien God op die manier mensen de mogelijkheid biedt hun ziel te redden. Deze dankbaarheid en hoop worden speciaal gevierd tijdens de kerst-mis, die vaak rond middernacht gehouden wordt.

Niet alle christenen vieren kerstdag op dezelfde datum. Voor velen is 25 december kerstdag, terwijl de orthodoxe christenen op 7 januari de geboorte van Jezus vieren. Wanneer Jezus precies geboren werd, is niet geweten. Het gebruik om kerstdag, de geboorte van Jezus, te vieren zou pas in de 4de eeuw ingevoerd zijn. [9] Onder pagane stammen was het gebruikelijk de winterwende te vieren met een feest ter gelegenheid van een zonnegod, feest waarbij men vierde dat de dagen weer begonnen te lengen en de nachten te korten. Christenen namen die dag over als datum voor de viering van de geboorte van Jezus, eveneens een feest van hoop en licht. Zo kreeg de prille geloofsgemeenschap ook de mogelijkheid hun eigen feestelijkheden te organiseren op het ogenblik dat de paganen hun feest vierden, met een eigen christelijk karakter. [10]

Voor niet alle christenen, vandaag, heeft kerstdag nog een religieuze betekenis. Voor velen is het vooral een sociale aangelegenheid waarbij familie en soms ook vrienden samenkomen in een sfeer van vrede en samenhorigheid.

De kerstdagen zijn daarnaast ook een commerciŽle topperiode, en hebben een materialistische dimensie die onlangs nog gehekeld werd werd door de paus. Hij stelde: "In de hedendaagse consumptiemaatschappij, is deze tijd (van het jaar) spijtig genoeg onderworpen aan een soort van commerciŽle 'vervuiling' die de ware geest ervan dreigt te veranderen, een ware geest die gekenmerkt wordt door meditatie, ingetogenheid en door een vreugde die niet uitwendig maar intiem is". [11] Hij riep de gelovigen op zich niet te laten afleiden door dit materialisme. [12]


 4. Islam en Kerstmis

4.1. Jezus in de islam

Jezus is in de islam een geŽerd profeet. Al Ghazali, de grote muslimfilosoof, noemde Jezus 'de profeet van het hart'.

Muslims moeten in alle profeten van God geloven, evenals in hun boodschap en heilig boek. Wie niet gelooft in Jezus, kan geen muslim zijn.

« Zeg: "Wij geloven in God, in wat naar ons is neergezonden en in wat naar Abraham, IsmaŽl, Isaak, Jacob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes en Jezus gegeven is en in wat aan de profeten door hun Heer gegeven is. Wij maken geen verschil tussen ťťn van hen en wij hebben ons aan Hem overgegeven." » (Koran 2:136)

De islam erkent Jezus eveneens als messias en gelooft - net als de christenen - dat hij levend ten hemel ging en dat hij levend zal terugkeren op aarde. Hij wordt herhaaldelijk eervol vermeld in de Koran; ook zijn mirakels worden vermeld. De aan hem geopenbaarde boodschap wordt omschreven als een boodschap met licht.

« En Wij hebben Jezus, de zoon van Maria, in hun spoor laten volgen als bevestiger van wat er van de Thora voor zijn tijd al was. Wij gaven hem de EvangeliŽn met een leidraad erin en een licht ter bevestiging van wat er van de Thora voor zijn tijd al was en als een leidraad en aansporing voor de godvrezenden.» (Koran 5:46-47)

De Koran maant christenen aan volgens hun openbaringen te leven:

« Zeg: "Mensen van het boek! Jullie baseren jullie op niets zolang jullie je niet houden aan de Thora en de EvangeliŽn en aan wat van jullie Heer naar jullie is neergezonden...."» (Koran 5:68)

Volgens de islam geloven joden, christenen en muslims allemaal in dezelfde ene God.

«(...zeg...) "Wij geloven in wat naar ons is neergezonden en in wat naar jullie neergezonden is. Onze God en jullie God, is ťťn. En wij geven ons over aan Hem." » (Koran 29:46)

Wat aan Mohamed geopenbaard werd in de Koran, was slechts een bevestiging van wat voordien reeds geopenbaard werd aan andere profeten, waaronder Jezus.

« Aan jou (Mohammed) wordt slechts gezegd wat aan al de gezanten voor jouw tijd gezegd werd."» (Koran, 41:43)

Hoewel joden, christenen en muslims in dezelfde Ene God geloven, zijn er een aantal verschillen. Zo geloven muslims niet in de erfzonde, zodat er vanuit de islamitische theologie geen noodzaak bestaat voor een 'redder' die de erfzonde opheft. Volgens de islam betoonden Adam en Eva groot berouw voor hun zonden, waarna God hen vergaf. Zodoende wordt volgens de islam elk kind geboren als een blanco blad, in perfecte harmonie en vrij van alle zonden, met een besef van goed en kwaad, intellect en gevoel. Het leven is een test om na te gaan of men het goede of het kwade zal doen, een keuze die zich telkens opnieuw stelt in het leven. Na de dood zal men hierop beoordeeld worden. Indien men in God gelooft (ongeacht via welke profetische weg) en het goede deed, kan men - met Gods genade - naar het paradijs gaan, zoniet gaat men naar de hel. De islam stelt dat er in de drie religies - jodendom, christendom en islam - mensen zijn die in God geloven en zich gedragen volgens de aan hun profeten geopenbaarde richtlijnen, en dat er mensen zijn die dat niet doen. Daarom kunnen devote joden en christenen volgens de islam tot het paradijs toegelaten worden, terwijl muslims die zich misdragen in de hel kunnen terechtkomen. [13]

« Zij die geloven, zij die het Jodendom aanhangen, de Christenen en de SabiŽrs die in God en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij de Heer en zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn."» (Koran 2:62)

Men zou kunnen stellen dat het islamitisch equivalent van de Blijde Boodschap hierin bestaat, dat volgens de islam God aan alle profeten (zoals Abraham, Mozes, David, Jezus, Mohamed enz) een leidraad openbaarde. De mensen moeten bijgevolg niet stuurloos de test van het leven doorlopen, maar zijn aan de hand van deze leidraad in staat op elk moment van het leven het best mogelijke te doen, ten einde, met Gods genade, toegang tot het paradijs te verwerven. Die leidraad is niets 'nieuws', maar sluit aan bij wat de ziel reeds weet, aangezien volgens de islam elke ziel vůůr zij in een mens geboren wordt, een gelofte aflegt en God als Heer erkent. Elke mens komt bijgevolg ter wereld met een elementair universeel besef van goed en kwaad. De profetische boodschappen sluiten hier bij aan en bouwen erop verder. [14]

Christendom en islam hebben dus heel veel gemeen. Net als het christendom, gelooft de islam in de maagdelijke conceptie van Jezus, d.w.z. de verwekking van Jezus zonder tussenkomst van een menselijke vader. De Koran beschrijft als volgt hoe een Engel aan Maria verscheen, en haar de geboorte van haar zoon aankondigde als een teken voor de mensen:

«Hij zei: "Maar ik ben de gezant van jouw Heer om jou een reine jongen te schenken." Zij zei: "Hoe zou ik een jongen krijgen, terwijl geen mens mij aangeraakt heeft; en ik ben geen onkuise vrouw." Hij zei: "Zo is het. Jouw Heer heeft gezegd: 'Het is voor Mij gemakkelijk. En het is opdat Wij hem tot een teken voor de mensen maken en uit barmhartigheid van Ons. » (Koran 19:19-20)

De Koran vestigt er de aandacht op dat Adam evenmin een menselijke vader had, hoewel hem dat niet tot God of Zoon van God maakte. Dat Jezus geen menselijke vader heeft, verheft Jezus volgens de islam bijgevolg evenmin tot een goddelijke status.

« Bij God lijkt 'Isa bijvoorbeeld op Adam die Hij uit aarde geschapen heeft. Toen sprak Hij tot hem: "Wees!" en hij was" » (Koran 3:59).

Muslims beschouwen Jezus dan ook niet als de zoon van God. Volgens de islam heeft God geen zoon. God is uniek:

« Zeg: "Hij is God als enige, God de bestendige. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt en niet ťťn is er aan Hem gelijkwaardig." » (Koran 112:1-4)

Even goed is Jezus een geŽerd profeet in de muslimwereld. Naar aanleiding van de Da Vinci Code rees er bijvoorbeeld in een aantal muslimlanden een in het Westen amper gerapporteerd protest over de manier waarop Jezus daarin werd voorgesteld. Zo werd de film in Pakistan verboden. [15]. Ook onder meer JordaniŽ en Libanon verboden de film. [16,17]. In de motivering voor het verbieden van de film werd telkens verwezen naar het godslasterlijke karakter van de film voor de islam waarin Jezus een geŽerd profeet is, maar ook naar het beschermen van en respect voor de gevoeligheden van christelijke minderheden in deze landen.  

In de islam is het de gewoonte telkens wanneer men een profeet vernoemt daarop "vrede zij met hem" (alaihi salam, vaak afgekort als a.s.) te laten volgen. Dat doet men ook wanneer men het over Jezus heeft. In een bijdrage voor The Guardian stipt Karen Armstrong aan hoe in de muslimwereld in de eerste eeuwen na profeet Mohamed uit contacten met christenen honderden uitspraken van Jezus verzameld werden, die "geÔnternaliseerd werden door muslims als een voorbeeld en inspiratie voor hun eigen spirituele zoektocht". Terwijl in het christendom Muhammad verketterd werd, werd Jezus door muslims vereerd. [18] De christelijke tradities werden er aanzien als een verrijking van de islamitische tradities.

Volgens muslims kondigde Jezus overigens het profeetschap van Mohamed aan. Weinig bekend en wellicht voor veel christenen een verrassing, maar illustratief voor de religieuze band van verwantschap die vanuit islamitisch perspectief met het christendom bestaat is dat het profeetschap van Mohamed volgens de islam eerst erkend en bevestigd werd door een Arabische christen, Waraqa bin Nawfal. Waraqa was aan vaders kant de oom van Khadija, de vrouw van de profeet. Hij had het pagaans geloof van Mekka verlaten en zich bekeerd tot het christendom. Hij was ťťn van de aanwezigen op het trouwfeest van Mohamed en Khadija. Vijftien jaar later zocht een bezorgde Khadija haar christelijke oom op in het gezelschap van haar man Mohamed na een definiŽrend voorval. Op een avond had Mohamed in de grotten aan de rand van de stad zitten mediteren en daarbij een ervaring gehad die hem bevreesde: een stem had tot hem gesproken. Toen Mohamed thuis kwam, trilden de spieren in zijn nek nog na van de vrees. Hij vroeg haar: "O Khadija, wat is er aan de hand met mij?". Khadija nam hem mee naar haar christelijke oom Waraqa. Die luisterde naar wat Mohamed overkomen was, en zei hem dat hij de stem van GabriŽl gehoord had en dat hij net als andere profeten geen sant in eigen land zou zijn. In een lange hadith daarover staat volgende passage:

«Khadija zei tot Waraqa: "Luister naar het verhaal van uw neef, o oom!" Waraqa vroeg: "O mijn neef! Wat heb je gezien?" Gods apostel beschreef alles wat hij gezien had. Waraqa zei daarop: "Dit is dezelfde (aartsengel GabriŽl) die de geheimen hoedt die God naar Mozes gezonden heeft. Ik wou dat ik jong was en zou leven tot op het moment dat uw mensen u zullen wegsturen." God's apostel vroeg: "Zullen ze me wegjagen?". Waraqa antwoordde bevestigend en zei: "Elke man die met iets gelijkaardigs kwam als wat jij bracht, werd vijandig behandeld; en als ik in leven zou blijven tot op de dag wanneer je ze je zullen verdrijven, zou ik u sterk steunen". » (gemeld door Aisha, Saheeh Bukhari, vol.1 boek 1 nr 3)

4.2. Vieren van verjaardagen?

Jezus neemt in de islam een belangrijke plaats in. Wie niet in hem en in zijn boodschap gelooft, kan geen muslim kan zijn. Wat dat betreft, kan er voor muslims dus alvast geen enkel probleem ontstaan met kerstmis. Maar hoe zit het met het vieren van verjaardagen?

De twee grote feestdagen van het islamitisch jaar zijn geassocieerd met twee belangrijke religieuze pijlers: de vasten en de bedevaart. Het zijn dus geen vieringen omtrent het leven of de dood van een of ander mens.

Een aantal muslims herdenken de geboorte van Mohamed, maar dit gebruik is niet algemeen erkend in de islam, en is geen feest zoals Eid ul Adha (het offerfeest) of Eid ul Fitr (feest van het beŽindigen van de vasten, ook wel Suikerfeest genoemd). En net zoals er geen algemene herdenking is van de geboortedag van profeet Mohamed, is er dus ook geen feest naar aanleiding van de geboorte van Jezus of van andere profeten.

Op zich is er geen bezwaar tegen het gedenken van iemands verjaardag. Volgens Sheikh Faysal Mawlawi (vice-voorzitter van de European Council for Fatwa and Research), geldt hier het rechtsprincipe dat toelaatbaarheid de oorspronkelijke regel is. De islam gaat ervan uit, anders gezegd, dat alles wat niet verboden is, toegestaan is (wat daarom nog niet wil zeggen dat het wenselijk is). In het geval van het gedenken van een verjaardag is er geen eenduidig bewijs van een verbod. Islam heeft er volgens hem dan ook niets tegen een verjaardag van iemand te gedenken indien zulks een uitdrukking is van dankbaarheid aan God voor Zijn zegeningen in iemands leven en voor zover er geen verboden zaken verricht worden.

Blijkens de hadith collecties vastte de profeet op maandagen. Toen hem gevraagd werd waarom hij dat deed, antwoordde hij: "het is de dag waarop ik geboren werd". Geleerden die het vieren van verjaardagen toestaan, doen dat onder verwijzing naar deze hadith.

Dat men daar bepaalde activiteiten aan vastknoopt, wordt op zich niet als problematisch ervaren, voor zover men aan de feestelijkheden geen nieuw religieus karakter of nieuwe betekenis geeft, en uiteraard voor zover men geen zaken doet die door de islam verboden zijn (zoals personencultus, alcoholische dranken nuttigen, enz.) [19]

Hieruit kan afgeleid worden dat er op zich geen bezwaar is tegen het ingetogen gedenken van de geboortedag van Jezus - ook al is het een brug te ver, te verwachten dat muslims zŤlf een soort kerstfeest zouden vieren. Het christelijke kerstfeest kan geen islamitisch feest zijn, net zo min als het christendom zich een islamitisch feest zou eigen maken en dat zou invoeren als een christelijk evenement. Respect voor de gebruiken van anderen, betekent niet dat men ze moet overnemen. De Koran wijst daar op en stelt dat verschillende godsdiensten respectvol met elkaar moeten omgaan, maar elk hun eigenheid moeten bewaren en elkaar niet moeten willen assimileren. Dit is overigens geheel in lijn met de eerder aangehaalde passage uit de Bijbel (Jeremia 10:1-5), die christenen voorschrijft zich geen niet-christelijke gebruiken eigen te maken.

Een algemeen, formeel en principieel verbod op het gedenken van de geboorte van Jezus of van andere profeten is er niet, hoewel dat in de islam dus niet het karakter van een religieuze "Eid" kan hebben. De Fatimiden, bijvoorbeeld, vierden zowel de geboortedag van profeet Mohamed als die van profeet Jezus tot beide feesten verboden werden onder kalief Al-Musta'li Billah. Naderhand werd het feest van het gedenken van de geboortedag van profeet Mohamed afwisselend toegestaan en verboden naargelang bij welke stroming het machtsoverwicht lag. Tot op de dag van vandaag verschillen de meningen over de toelaatbaarheid of wenselijkheid voor muslims om binnen de islam dergelijke verjaardagen te gedenken. [20] Diegenen die het gedenken van een verjaardag niet wenselijk of niet toegestaan achten binnen de islam, zullen evenwel in geen geval bezwaar maken tegen christenen die kerstfeest vieren. De overwegingen daarover gelden alleen voor muslims. Voor diegenen die geen bezwaar hebben tegen het gedenken van verjaardagen binnen de islam, zal, vanuit overwegingen van het zuivere monotheÔsme dat er geen god is dan God, het gedenken van een verjaardag hoe dan ook altijd in de eerste plaats een gedenken van God zijn, en van zijn zegeningen en genade voor iemand. Een verjaardag mag geen aanleiding geven tot het idoliseren van een persoon.

4.3. Houding tegenover niet-muslims en hun festiviteiten

In de Koran garandeert God voor iedereen godsdienstvrijheid. Dat houdt niet alleen in dat mensen vrij zijn te kiezen hoe ze zich verhouden tegenover God, het houdt eveneens in dat niemand een oordeel mag vellen over het geloof van anderen. Alleen God kan oordelen over geloofszaken. [21-23]

Muslims wordt dan ook voorgeschreven respectvol om te gaan met alle mensen van alle religies en met niemands religieuze overtuigingen te spotten. Dat werd uitvoerig besproken in de Koran Notitie "Omgaan met niet-Musilms". [24]

Of het nu om kerstmis gaat, of om een ander religieus feest van christenen of aanhangers van andere religies, muslims wordt voorgeschreven daar respectvol mee om te gaan.

Dit geldt a fortiori voor festiviteiten van de christenen, die door de islam beschouwd worden als "mensen van het boek", waarmee Mohamed een convenant sloot die hen bescherming verzekerde in muslimgemeenschappen. De geest van dit convenant geldt tot op de dag van vandaag

4.4. Kerstbomen in muslimlanden ?

In zijn relaas over een bezoek aan MaleisiŽ in de kerstperiode, schrijft Justino Raimondo:

"Ik moet zeggen dat ik... stomverbaasd ben door MaleisiŽ. (...) Hier hebben we een "islamitisch" land waar een gigantische kerstboom staat in de lobby van het hotel waar ik verblijf, de kelners in een eethuis op de plaza een paar straten verder zijn gekleed als de elfjes van de kerstman." [25]

Als muslims in MaleisiŽ niet geschokt zijn door een kerstboom, waarom zouden ze dat in BelgiŽ dan wel zijn?

Virtual Malaysia, het officieel e-toerisme portaal van het Ministerie van MaleisiŽ, stelt:

"De kerstsfeer is springlevend en wordt opgevrolijkt door de tropische warmte en de verwelkomende aard van de MaleisiŽrs in hun onthaal van deze universele viering. Zoals hun broeders overal ter wereld, gaan de christenen in MaleisiŽ naar de middernachtmis, houden zij diners voor familie en wisselen zij geschenken uit. Bezoekers zullen talrijke restaurants, bistros en hotels vinden die voor deze gelegenheid speciale events organiseren." [26 ]

Ook in de winkelstraten in Iran staan kerstbomen, kerstmannen, enz. Voor enkele foto's, klik hier. Voor foto's van een kerststal in IndonesiŽ, klik hier

Op het internet kan men tal van andere voorbeelden aantreffen van kerstversiering in muslimlanden. Als er in muslimlanden zelf tal van kerstbomen en kerstversiering allerhande aangetroffen wordt, niet alleen in de huizen van christenen, maar ook in de winkelstraten, hotels, enz, en men daar vanuit een pluralistisch respect voor christelijke tradities geen bezwaar tegen maakt, waarom zouden muslims in BelgiŽ dan "gechoqueerd" zijn door een kerstboom?

 5. Besluit

Sommigen beschouwen kerstbomen als een religieus symbool, voor anderen is het een cultureel symbool. Het is tekenend hoe verknocht men is aan dit symbool en hoe sterk men steigert als eraan geraakt wordt als aan zijn "eigenheid" terwijl men zo gemakkelijk verlangt dat de dames onder de islamitische medeburgers zonder gemor afstand doen van hun hoofddoek. Zijn zij niet even goed een burger met recht op hun eigenheid?

Het bericht in La DerniŤre Heure liet uitschijnen dat een kerstboom verwijderd was om muslims niet te choqueren. Een spijtig voorval omdat door deze gang van zaken de muslims in een verkeerd daglicht gesteld werden. Menig Vlaming voelde zich geviseerd en bedreigd in zijn culturele eigenheid. Sommigen zagen er het zoveelste teken in van de oprukkende islamisering van BelgiŽ.

Er blijkt niets van aan. De kerstboom staat er nog. En muslims hadden niet gevraagd de kerstboom te verwijderen. Muslims worden vanuit hun leer voorgeschreven respectvol om te gaan met mensen van andere religies. En dat is zeker het geval voor kersmis.

Er is dan ook geen enkele reden waarom men zou vrezen dat het herdenken van de geboorte van Jezus met een kerststal, een kerstspel of iets dergelijks, muslims zou beledigen of choqueren. Wel integendeel, in tal van muslimlanden worden de straten versierd met kerstbomen, kerstmannen, en allerhande andere kerstversiering vanuit een respect voor de religieuze eigenheid van de christelijke minderheden in die landen.

Ook vanuit de leer is er geen risico dat men muslims zal choqueren. Ook in de islam is Jezus een geŽerd als profeet van God. Hij wordt er omschreven als de profeet van het hart, en devote muslims laten zijn namen altijd volgen met een respectvol "vrede zij met hem". De Koran bevat passages die de maagdelijke geboorte van Jezus erkennen. Zijn mirakels worden erkend. Net als christenen, geloven muslims dat Jezus verrezen is en op een dag zal terugkeren.

Men mag gerust een kerstkaart mťt een kerstboom erop naar een muslim sturen. Hij of zij zal u met alle plezier een kaartje terugsturen, en dit geheel in lijn met de Koran die stelt:

«En wanneer men jullie met een groet begroet, groet dan op een betere manier terug of beantwoordt de groet. God rekent over alles af.» (Koran 4:86)

Vredevol kerstfeest !

___________________________

 


 

Noten en literatuur

 1. "Privť de dťcoration de NoŽl, website La DerniŤre Heure, 14/12/2007 - http://www.dhnet.be/infos/faits- divers/article/192...
 2. "Kerstversiering Brussels Justitiepaleis verwijderd voor moslims", website Het Laatste Nieuws, 14/12/2007 - http://www.hln.be/hln/nl/1788/Kerstmis/article/detail/103593/....
 3. Zie Koran Notitie "'Teddybeer Mohamed' - analyse van een Soedanees incident" - op deze website.
 4. Zie noot 1.
 5. Reacties van lezers op de websites van onder meer de Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws
 6. "Kerstversiering blijft gewoon staan in Brussels justitiepaleis", website De Gentenaar , 14 December 2007 - http://www.gentenaar.be/Article/Detail.aspx?articleID=DMF14122007_077
 7. "Christmas tree", Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_tree
 8. "Kerststal", Encyclopedie Katholiek Nederland, - http://www.katholieknederland.nl/abc/kerststal.html
 9. "Christmas", Encarta - klik hier
 10. Zie noot 9.
 11. "Pope: Christmas Polluted by Consumerism", Associated Press/Beliefnet - klik hier
 12. "Pope: Defend Christmas Against Materialism", vacticans.org/ uk.religion.christian - http://groups.google.nl/group/uk.religion.christian/msg/7a7d92da1474b04f
 13. Zie Koran Notitie "Onze God en jullie God is ťťn" - op deze website
 14. Zie Koran Notitie "Koranische psychologie - een reis naar het inwendige paradijs" - op deze website
 15. "Pakistan bans Da Vinci Code film", BBC online, 4/6/06 - http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/5045672.stm
 16. "Da Vinci Code" banned in Pakistan, Asia News, 5/6/06 - http://www.asianews.it/index.php?art=6353&l=en
 17. 'Da Vinci' unlikely to pass Egypt censors, Pittsburg Tribune Reviw, 14/5/06 - klik hier
 18. "The Muslim prophet born in Bethlehem", Karen Armstrong, The Guardian, 23/12/06 - http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,,1977918,00.html
 19. "Islam's Stance on Celebrating Birthdays", Fatwa Bank, Islam Online - klik hier
 20. "Celebrating the Prophet's Birthday", Islam Online - klik hier
 21. Zie Koran Notitie "Godsdienstvrijheid in de islam" - op deze website
 22. Zie noot 14
 23. Zie Koran Notitie "De Koran over de mensenrechten: hefboom of hindernis voor integratie?" - op deze website
 24. Zie Koran Notitie "Omgaan met niet-muslims" - op deze website
 25. "Christmas in Malaysia: it's not what you might imagine", Justino Raimondo, Antiwar.com - http://www.antiwar.com/justin/?articleid=8300
 26. "Christmas Celebration/Open House", Virtual Malaysia - klik hier
© Linda Bogaert, 2007.

PS
De (Nederlandstalige) Korancitaten in alle bijdragen van deze reeks zijn afkomstig uit: "De Koran. Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands", door Fred Leemhuis, isbn 90 269 40785, uitgeverij: Unieboek in Houten, 1989 (regelmatig herdrukt) - met dien verstande dat Arabische namen (vb Ibrahim) omwille van de herkenbaarheid vervangen werden door de Nederlandse naam (vb Abraham).

Contact: < L.Bogaert@telenet.be

• bogaert-index • cie-index • Islamitische Kwesties •

Webmaster            Update: 1/4/2013