Centrum voor Islam in Europa


PERSBERICHT, GENT, 9 DEC 2008: 

HET CENTRUM VOOR ISLAM IN EUROPA (CIE) GEEFT DE FAKKEL DOOR AAN HET ECICV
[PS 8 sept 2011: Het Expertisecentrum Islamitische Culturen in Vlaanderen draagt nu als naam: "MANA". Voor meer info: www.manavzw.be]

Het aantal "moslims" in de landen van de EU bedraagt vandaag 15 à 18 miljoen (met nog eens een substantieel aantal in Oost-Europa). Al decennia lang maakt deze "Europese islam", in zijn grote diversiteit, een proces door van institutionalisering te midden van een verregaand geseculariseerde samenleving. Het Gentse Centrum voor Islam in Europa werd plechtig geopend tijdens een academische zitting op 17 mei 1998. Onder het voorzitterschap van wijlen Em. Prof. Dr. Marcel Van Spaandonck en ten gehore van een enthousiast publiek van moslims en niet-moslims, sprak Prof. Dr. P. Sjoerd van Koningsveld (R.U.Leiden) een academische lezing uit. Vandaag, 10 jaar later, onder het voorzitterschap van Em. Prof. Dr. Herman De Ley, houdt het centrum op te bestaan in zijn huidige vorm. Gedurende 10 jaar, zetten de medewerkers van het Centrum zich op verschillende manieren in om van West-Europa een interlevensbeschouwelijke ontmoetings- en interactieruimte te maken voor Helleense, islamitische, joodse, christelijke, boeddhistische, vrijzinnige e.a. tradities.

1. Vanuit een duidelijk interdisciplinair perspectief, waarbij de veelzijdigheid van de sociale wetenschappen werd aangevuld met inzichten uit de islamologie, verrichtten medewerkers van het CIE onderzoek dat niet alleen focuste op de strikt sociologische, politicologische of sociale aspecten van de migratie maar ook oog had voor de interne dynamiek, interactie en de sociale en individuele betekenis van de theologische complexiteit van de islam. Deze onderzoekslijn zal verder worden gezet door de Middle East and North Africa Research Group (MENARG), verbonden aan de Vakgroep Studie van de Derde Wereld en haar nationale en internationale partners.

2. Daarnaast fungeerde het Centrum eveneens als een dialoogcentrum waarbij de Europese islam een universitair en maatschappelijk gelaat kreeg. Vandaag, op 9 december, wordt deze belangrijke functie beter gedragen en uitgevoerd door het Expertisecentrum voor Islamitische Culturen in Vlaanderen. Het ECICV is een onafhankelijk centrum dat de ontwikkeling, inventarisering en verspreiding van kennis over islam als cultuuruiting beoogt. De realiteit in Vlaanderen is divers en pluralistisch en islam maakt daar een onlosmakelijk en onvervreemdbaar deel van uit. Het ECICV vertrekt van de veronderstelling dat wederzijdse kennis en interactie van diverse groepen van cruciaal belang is voor het welslagen van een open, democratische en diverse samenleving. Vanuit dit opzicht beoogt het kenniscentrum op gedegen wijze informatie te verschaffen over islam als cultuuruiting, en zo in te spelen op de noden en behoeften van zowel moslims als niet-moslims.

3. Het centrum fungeerde eveneens – via zijn druk bezochte website – als een belangrijke bron van informatie over verschillende aspecten van de hedendaagse islam in binnen- en buitenland. Deze website zal niet langer voortbestaan in zijn huidige vorm, als website van het “Centrum voor Islam in Europa (UGent)”, maar wordt de persoonlijke website van Em. Prof. Dr. Herman De Ley.

[PS In de komende maanden zullen de nodige aanpassingen worden doorgevoerd in de vele honderden webpagina's. We rekenen daartoe op het geduld van de bezoekers van de website. Ten einde althans de adressen van deze pagina's te kunnen behouden wordt de afkorting "C.I.E." behouden, maar voortaan met de betekenis: "Communicatie, Informatie, Educatie" (De webmaster)].

NAAR DE INTRODUCTIEPAGINA


Copyright © 2008 . See Copyrights & Disclaimer.